בעסקת פינוי בינוי או תמ”א הריסה במסגרתה נהרס נכס המקרקעין של הבעלים חובה לעגן בטחונות מתאימים לבטחת תשלומם של דמי השכירות. הבטחון צריך להינתן באמצעות ערבות בנקאית אוטונומית הניתן למימוש מיידי וללא תנאי. סכום הערבות צריך להבטיח את תשלומם של דמי השכירות במקרה שמבצע הפרויקט לא יוכל לשלם אותם. אם לדוגמה מדובר בפרויקט בו 8 דירות ודמי השכירות לדירה הם 3,500 ש”ח אזי סכום הערבות צריך לעמוד על סך של 672,000 ש”ח. הסכום חושב על בסיס הנחה שתקופת הבנייה תארך 18 חודשים בתוספת 6 חודשים לאיחורים. קביעת סכום ערבות בסכומים נמוכים חושף את בעלי הדירות לסיכון במקרה בו היזם/קבלן/מבצע הפרויקט לא יעמוד בהתחייבויותיו והם ישארו ללא נכס וללא דמי שכירות.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.