כאשר מוכר המניות הוא אדם שאינו “עוסק” והקונה גם כן אינו “עוסק” כהגדרתם בחוק מע”מ העסקה לא חייבת במע”מ אלא אם הקונה הוא מלכ”ר או מוסד כספי.

כאשר המוכר אינו “עוסק” והקונה הוא “עוסק” אשר עיסוקו השוטף כולל קנייה ומכירה של זכויות במקרקעין ו/או איגודי מקרקעין הרי עסקה זו תענה להגדרה “עסקת אקראי”, תהייה חייבת במע”מ, העוסק הקונה יהיה חייב לערוך חשבונית מס עצמית. חשוב לציין כי חבות המס מפעולה צפויה להיות אפס לאור קיזוז מע”מ – התשומות מהעסקאות על בסיס אותה חשבונית.

לעומת זאת כאשר הקונה “העוסק” רוכש את הזכויות באיגוד מקרקעין כהשקעה לתווך ארוך ולא כחלק מפעילותו העסקית השוטפת אזי פעולה זו לא תהיה חייבת במע”מ כיון שאין מדובר “בעסקה” או “בעסקת אקראי” לצורכי מע”מ.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.