רכיבי השכר שיובאו בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין נקבעו בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים.

תקנה 1 לתקנות קבועת כי הרכיבים שיובאו בחשבון הם: שכר, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית.

תקנה 9 לתקנות קובעת כי “היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים”

על בסיס תקנה 9 נקבע כי “עמלות מכירה אישיות” הן חלק מהשכר לצורך חישוב פיצויים. להבדיל בונוס או פרמיה אישית המשולמים בגין עמידה ביעדים, שתמורתם נדרש העובד לעבוד באופן שונה מן הרגיל לא יחשבו לשכר לעניין חישוב הפיצויים.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.