פקודת העיריות קובעת כי יש לשלם ארנונה גם על נכס ריק. בפסיקה נקבע כי החיוב ייעשה בהתאם לסיוג הזול ביותר מבין השימושים המותרים לפי דין. השאלה שהתעוררה לאחרונה היא האם מגוון השימושים המותרים צריך להיגזר מהיתר הבנייה שניתן למבנה או מהתוכנית החלה על המקרקעין.

לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי חיוב הארנונה יתבסס על תעריף שהיה צריך לשלם לו היה הנכס מופעל. המשמעות היא שתעריף הארנונה יקבע בהתאם לשימושים שנקבעו בהיתר הבנייה של הנכס.

קביעת תעריף על פי תוכנית מקנה, בדרך כלל, מגוון רחב יותר של סיווגים ביחס להיתר הבנייה. לפיכך קביעה זו של בית המשפט מחייבת את בעלי הנכסים לכלכל צעדיהם לאור השינוי בדרך קביעת הסיווג לנכסיהם הריקים.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.