מכוח חוק החוזים (חלק כללי) התשל”ג – 1973 ניתן לבצע קיזוז חיובים (חובות).

סעיף 53 קובע את הכללים לביצוע קיזוזים. סעיף 61 קובע כי הוראות חוק החוזים יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון. המשמעות היא שקיזוז חיובים אפשרי לא רק ביחס לחיובים שנוצרו מכוח חוזה. אם אתה חייב לשלם לפלוני 10,000 ש”ח מכוח הסכם הלוואה ופלוני חייב לשלם לך 20,000 ש”ח מכוח פסק דין שניתן בתיק נזיקין גם חיובים אלה ניתנים לקיזוז.

כאשר מדובר בחיובים מתוך עסקה אחד והגיע המועד לקיומם ביצוע הקיזוז נעשה בהודעה של צד אחד למשנהו.

כאשר מדובר בחיובים שלא מתוך עסקה אחת אזי ניתן לקזז במידה והתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: הגיע מועד החיוב, ניתנה הודעה והחיובים קצובים.

סכום שקביעתו מחייבת חישובים מורכבים ו/או הערכות ו/או בדיקות מעמיקות ו/או מבוסס על פרשנויות לא ייחשב לסכום קצוב.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.