נוהל הליך גילוי מרצון פורסם ביום 12/12/2017. תחולתו היא מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2019. יודגש כי פרק ד’ לנוהל, בקשה אנונימית לגילוי מרצון, בתוקף עד 31.12.2018 בלבד.

הנוהל מעניק חסינות דיונית לנישומים שפעלו בהתאם להוראותיו. סעיף 15 לנוהל קובע 2 תנאים לכניסת החסינות לתוקף: (א) תשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי, במועד שנקבע. (ב) אישור סמנכ”ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים (=הגורם המוסמך), שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל.

החסינות בהליך הפלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון ובקשר אליו.

הנוהל קובע כי החסינות לא תיכנס לתוקף ו/או תתבטל במידה ויתקיים אחד מן התנאים הבאים: (א) הגילוי מרצון אינו מלא ולא נעשה בתום לב. (ב) הנישום לא גילה מידע רלוונטי כגון שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום המס וההכנסה שהושמטה, לא צירף מסמכים כגון צו ירושה, דפי בנק. (ג) המס לא שולם במועד. (ד) המבקש לא שיתף פעולה באופן כן ומלא עם רשויות המס.

הנוהל קובע כי רשות המסים לא תעשה שימוש במידע שבבקשה במידה והיא לא אושרה על ידי הגורם הממונה.

בהקשר זה יודגש כי במידה והנישום יפר את הוראות סעיפים 1, 7, 13, 14, 28 לנוהל הרשות תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.

כל הכתוב ו/או המפורסם באתר זה הוא על דעת הכותבים בלבד. אין מדובר בעמדה רשמית ו/או מחייבת של רשות ו/או טריבונל שיפוטי מכל סוג שהוא. העושה שימוש מכל סוג שהוא בכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד והכותבים אינם אחראים לתוצאות.